Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Ceryle rudis Κήρυλος
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής