Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta campestris
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cuscuta europaea
Cuscuta monogyna
Cuscuta palaestina
Cuscuta pedicellata
Cuscuta planiflora
Cuscuta suaveolens
Cutandia maritima
Cutandia stenostachya
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Carduus personata ablidus
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Campanula garganica acarnanica
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea achaia achaia