Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Liza aurata Μυξινάρι
Lolium perenne
Lolium temulentum
Limodorum abortivum abortivum
Lapsana communis adenophora
Leucojum aestivum aestivum
Linum flavum albanicum
Lilium carniolicum albanicum
Lamium bifidum albimontanum
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Lupinus albus albus
Linum perenne alpinum