Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Gavia immer Παγοβούτι
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anser erythropus Νανόχηνα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Larus minutus Νανόγλαρος