Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium moesiacum
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium pumilum palens
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium runemarkii
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο