Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο