Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Calonectris diomedea Αρτέμης
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα