Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης