Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aristida coerulescens
Carex panicea
Cardopatum corymbosum
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Aristolochia guiciardii
Aristolochia hirta
Allium pillosum
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Carex distachya
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Aristolochia longa
Carex acuta
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι