Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Heracleum sphondylium ternatum
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium macranthum testimoniale
Epilobium tetragonum tetragonum
Veronica orsiniana teucrioides
Thymus teucrioides teucrioides
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Senecio thapsoides thapsoides
Verbascum thapsus thapsus
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Centaurea orphanidea thessala
Fritillaria thessala thessala
Minuartia verna thessala
Viola alba thessala