Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apus apus apus Σταχτάρα
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anas strepera Καπακλής
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas penelope Σφυριχτάρι