Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tetrax tetrax
Falco cherrug Στεπογέρακο
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Vanellus vanellus Καλημάνα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος