Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Rissa tridactyla Ρίσσα
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Accipiter brevipes Σαΐνι
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Anas querquedula Σαρσέλα
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Serinus serinus Σκαρθάκι
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus melba melba Σκεπαρνάς