Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Aythya marila Μαριλόπαπια
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Carduelis spinus Λούγαρο
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Chettusia leucura Λεύκουρος
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα