Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya ferina Γκισάρι
Athene noctua Κουκουβάγια
Asio otus otus Νανόμπουφος
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila clanga Στικταητός
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς