Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum litoreum
Sedum sexangulare
Satureja incana
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum hispanicum
Salvia teddii
Sedum erythraeum
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Sempervivum ciliosum
Sempervivum kindingeri
Sedum dasiphyllum
Satureja graveolens
Sedum confertiflorum
Sedum cepaea
Sedum caespitosum
Sedum atratum