Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa taygetea portae
Scleranthus annuus polycarpos
Scutellaria orientalis pinnatifida
Silene pinetorum pinetorum
Silene parnassica pindicola
Scorzonera purpurea peristerica
Scutellaria velenovskyi perhispida
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sideritis perfoliata perfoliata
Scleranthus perennis perennis
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Silene italica peloponnesiaca
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Silene oligantha parnesia
Scutellaria rupestris parnassica
Silene parnassica parnassica
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Senecio papposus papposus