Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lapsana communis communis
Linum strictum corymbulosum
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Leontodon crispus crispus
Luzula luzuloides cuprina
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Leontodon hispidus danubialis
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Limonium ramosissimum doerfleri
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lamium garganicum garganicum
Laserpitium siler garganicum
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Limodorum abortivum gracile