Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus
Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Juncus acutus acutus
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juncus gerardi gerardi