Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemarthria altissima
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis