Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium parisiense
Galium pastorale
Galium asparagifolium
Galium pisoderium
Galium protopycnotrichum
Galium pseudoaristatum
Galium pycnotrichum
Galium recurvum
Galium reiseri
Galium rhodopeum
Galium lucidum
Galium rivale
Galium rotundifolium
Galium sacrorum
Galium samium
Galium samothracicum
Galium setaceum
Galium speciosum
Galium spurium
Galium laconicum