Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα