Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι