Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Bubalus bubalis Βούβαλος
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Lynx lynx Λύγκας
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myomimus personatus Μυόμιμος
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Delphinus delphis Δελφίνι
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Hystrix cristata Ύστριξ
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Martes martes Δεντροκούναβο
Mus musculus Σταχτοποντικός
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Ovis ammon Αγριοπρόβατο