Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα