Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mus musculus Σταχτοποντικός
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Hystrix cristata Ύστριξ
Lutra lutra Βίδρα
Lynx lynx Λύγκας
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα