Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Scorzonera purpurea rosea
Seseli rigidum rigidum
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Silene gigantea rhodopea
Sideritis montana remota
Stachys recta recta
Scutellaria rupestris rechingeri
Silene radicosa rechingeri
Sideritis raeseri raeseri
Silene dichotoma racemosa
Silene pusilla pusilla
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Sideritis romana purpurea
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene vulgaris prostrata
Sagina procumbens procumbens
Salvia pratensis pratensis
Stellaria media postii