Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Geranium molle brutium
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galanthus nivalis cilicicus
Gladiolus communis communis
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galium incanum creticum
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Gentiana cruciata cruciata
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Galium graecum graecum
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Galanthus ikariae ikariae
Galium incanum incanum
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός