Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea attica pentelica
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Centaurea grisebachii paucijuga
Campanula patula patula
Centaurea athoa parnonia
Campanula celsii parnesia
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Carex paniculata paniculata
Carum rigidulum palmatum
Centaurea affinis pallidior
Centaurea cuneifolia pallida
Crocus pallasii pallasii
Cerastium pumilum palens
Centaurea orphanidea orphanidea
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Cytinus hypocistis orientalis
Cerastium decalvans orbelicum