Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta australis cesattiana
Campanula garganica cephallenica
Campanula celsii celsii
Centaurea graeca ceccariniana
Campanula celsii carystea
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carex kitaibeliana capillata
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Cyclamen graecum candicum
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Carum rigidulum bulgaricum
Corydalis bulbosa bulbosa
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Centaurea alba brunea
Centaurea tymphaea brevispina
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης