Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calystegia soldanella
Centaurea thracica
Cardopatum corymbosum
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Callitriche obtusangula
Carduus acanthoides
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea grbavacensis
Carduus candicans
Carduus euboicus
Callitriche pulchra
Campanula lavrensis
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Cheilanthes marantae