Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Achillea pindicola integrifolia
Anthyllis montana jacquinii
Aconitum variegatum judenbergense
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Asplenium lepidum lepidum
Asperula taurina leucanthera
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Asperula aristata longiflora
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Acinos alpinus majoranifolius
Antirrhinum majus majus
Aurinia saxatilis megalocarpa
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Acinos alpinus meridionalis