Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema retsina
Anthriscus nemorosa
Achnatherum calamagrostis
Anthriscus sylvestris
Achillea collina
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthemis stribrnyi
Anthemis spruneri
Anthemis sibthorpii
Aethionema polygaloides
Anthemis rhodensis
Anthemis orientalis
Anthemis laconica
Allium bornmuelleri
Aethionema orbiculatum
Allium atroviolaceum
Anguilla anguilla Χέλι
Anthemis anatolica
Allium amphipulchellum
Anthemis abrotanifolia