Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus conchitae
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Deschampsia flexuosa
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus