Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stipa thessala
Stragweia spicata
Styrax officinalis Στουράκι
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Succisa pratensis
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Symphyandra cretica
Symphyandra samothracica
Symphyandra sporadum
Symphyandra wanneri
Symphytum anatolicum
Symphytum bulbosum
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum