Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis armena
Onosma paradoxum
Onobrychis caput-galli
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Onobrychis crista-galli
Onosma visianii
Onobrychis degenii
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Onopordum laconicum
Onopordum majorii
Onopordum messeniacum
Onopordum tauricum
Onosma elegantissimum
Onosma epiroticum
Onobrychis hypargyrea
Oenanthe peucedanifolia
Onosma euboicum
Onosma frutescens
Onosma graecum
Ophrys heldreichii