Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Helianthus tuberosus
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Heptaptera colladonioides
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Heracleum orphanidis
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum
Hieracium pannosum
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή