Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis foetida roeadifolia
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Centaurium erythraea rhodense
Cyclamen repandum rhodense
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Centaurea raphanina raphanina
Cyperus michelianus pygmaeus
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Centaurea nervosa promota
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Centaurea pichleri pichleri
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Centaurea attica pentelica
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Centaurea grisebachii paucijuga
Campanula patula patula
Centaurea athoa parnonia