Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex limosa
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Cotinus coggygria Κότινος
Corydalis densiflora
Corydalis integra
Carex lepidocarpa
Carex lasiocarpa
Corydalis parnassica
Carex illegitima
Corydothymus capitatus
Cotula coronopifolia
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Crambe hispanica
Crassula alata
Crassula tillaea
Crassula vaillantii
Crataegus pycnoloba
Crepis arcuata