Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium integerrimum
Allium hymettium
Agrostis castellana
Acinos suaveolens
Achillea crithmifolia
Achillea aegyptiaca
Acanthus spinosus
Allium heldreichii
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Acinos nanus
Allium goulimyi
Allium gomphrenoides
Allium frigidum
Achillea cretica
Allium ferrinii
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Allium favosum
Allium dilatatum
Agrimonia procera