Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Fumaria officinalis wirtgenii
Euphorbia characias wulfenii
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Biarum tenuifolium zeleborii
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Thymus praecox zygiformis