Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium decalvans orbelicum
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Teucrium chamaedrys olympicum
Thalictrum minus olympicum
Stachys recta olympica
Crocus olivieri olivieri
Hypericum empetrifolium oliganthum
Portulaca oleracea oleracea
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Asparagus officinalis officinalis
Fumaria officinalis officinalis
Valeriana officinalis officinalis
Melissa officinalis officinalis
Ophrys oestrifera oestrifera
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας