Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Urtica urens
Urtica pilulifera
Utricularia minor
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Utricularia vulgaris
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη