Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Carpinus betulus Γαύρος
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Cervus elaphus Ελάφι
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα