Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Aquila pomarina Κραυγαητός
Athene noctua Κουκουβάγια
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anas crecca Κιρκίρι
Anas strepera Καπακλής
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Aythya ferina Γκισάρι
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα