Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Anas querquedula Σαρσέλα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anser erythropus Νανόχηνα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα