Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Acrometopa syriaca Ακρομετώπη η Συριακή
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Acrida ungarica Ακρίδα η Ουγγρική
Acrida turrita Ακρίδα
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος