Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Perca fluviatilis Περκί
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Salmo trutta Πέστροφα
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Liza aurata Μυξινάρι
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Barbus prespensis Μπριάνα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας