Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Otis tarda Αγριόγαλος
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Gyps fulvus Όρνιο
Elanus caeruleus Έλανος
Tetrax tetrax