Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aristolochia bodamae
Aristolochia clematitis
Aristolochia cretica
Aristolochia guiciardii
Aristolochia hirta
Allium pillosum
Allium platakisii
Aristolochia longa
Aristolochia lutea
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia pallida
Aristolochia parviflora
Aristolochia rotunda
Aristolochia sempervirens
Armeria canescens
Armeria cariensis
Armeria ikarika
Armeria johnsenii
Armeria sancta
Asplenium onopteris